Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Raak Catalogue 11, 1978 – page 1

Raak Catalogue 11, 1978

Raak Catalogue 11, 1978 - designers

Raak Catalogue 11, 1978

Raak Catalogue 11, 1978

Raak Catalogue 11, 1978 - index

The original language is Dutch

Elf en zijn symbolen
Sommige culturen
ontkennen de 10
want 10 staat voor begrenzing,
afsluiting, het einde.
10 is teken van ontkenning.

maar 1 symboliseert
het positieve en actieve
de fundamentele waarde der dingen
en 2 maal één is ELF;
een nieuw begin
teken van openbaring
symbool van de Zon.

daarom
lanceert Raak
na catalogus 9
nu catalogus ELF

Carel Lockhorn

Translated text

Eleven and his symbols
Some cultures
deny the 10
because 10 stands for boundary,
closure, the end.
10 is a sign of denial.

only 1 symbolizes
the positive and active
the fundamental value of things
and 2 times one is ELEVEN:
a new beginning
sign of revelation
symbol of the Sun.

that is why
Raak launches
after catalogue 9
now catalogue ELEVEN

Carel Lockhorn

De grijze cellen achter de 11e Raak kollektie. Het brein, het kollektie kolektief dat voor creativiteit en continiteit zorgt. Een Raak kollektie wordt stap voor stap opgebouwd, er wordt ontworpen, opgeworpen, verworpen, tot er hoge ogen zijn geworpen. En het verschil in geaardheid tussen de leden van het team, de verschillen in beroep en nationaliteit zorgen voor de spanning, noodzakelijk om de vonk van de inspiratie te verwekken. Daarom vindt u ze hier. de 14 personen die samen de Raak persoonlijkheid smeden.

Youri Agabekov – Genève
Misschien verklaart zijn Joegoslavisch-Russische afkomst zijn verbijsterende dynamiek en zijn originele benadering van het fenomeen “lichtarchitektuur”.

Maija Liisa Komulainen – Helsinki
Architekte en industrieel ontwerpster. Talloze malen internationaal onderscheiden, de ongekroonde koningin van de Raak ontwerpgroep.

Sergio Asti – Milaan
Industrieel ontwerper en architect, vooral bekend door zijn uiterst intelligente ontwerpen.

Li Helo – Las Palmas
Frans in de esprit van haar ontwerpen. Fins in de soberheid van het detail.

Nico Kooy – Huizen
Ontwerper en instrumentmaker, elektrotechnicus, de man met de gouden handen.

Walter Leeman – Gent
Belgisch industrieel ontwerper met een ungesproken aanleg voor typisch architectonische ontwerpen.

Ernst van Altena – Landsmeer
Schrijver, dichter, chansonnier en mede redakteur van de Raak katalogus.

Bertrand Balas – Toulouse
Dekorateur en architekt; vertegenwoordiger van de Franse geest in het Raak team.

Olof Veltman en Ton Carstens – Amsterdam
De fotografentweeling; tovenaars in hun magische studio.

The grey cells behind the 11th Raak collection. The brain, the collection collective that provides creativity and continuity. A Raak collection is built up step by step, it is designed, erected, rejected, until high eyes are thrown. And the difference in orientation between the members of the team, the differences in profession and nationality, create the tension necessary to provoke the spark of inspiration. That’s why you find them here, the 14 people who forge the Raak personality together.

Youri Agabekov – Geneva
Perhaps his Yugoslav-Russian origin explains his bewildering dynamism and his original approach to the phenomenon of “light architecture”.

Maija Liisa Komulainen – Helsinki
Architect and industrial designer. Countless international awards, the uncrowned queen of the Raak design group.

Sergio Asti – Milan
Industrial designer and architect, best known for his extremely intelligent designs.

Li Helo – Las Palmas
French in the esprit of her designs. Finnish in the austerity of detail.

Nico Kooy – Huizen
Designer and instrument maker, electrical engineer, the man with the golden hands.

Walter Leeman – Ghent
Belgian industrial designer with an unconventional talent for typical architectural designs.

Ernst van Altena – Landsmeer
Writer, poet, chansonnier and co-editor of the Raak catalogue.

Bertrand Balas – Toulouse
Decorator and architect; representative of the French spirit in the Raak team.

Olof Veltman and Ton Carstens – Amsterdam
The photography twins; magicians in their magical studio.

Giotto Stoppino – Milaan
ltaliaans ontwerper van wie vooral de uiterst gevoelige lijnvoering opvalt.

Ton Limburg – Blokker
De man die met veel fantasie de grafische vorm aan de katalogus gaf.

Hermien Sneyders de Vogel – Utrecht
Edelsmid. De glimlach in vele ontwerpen is van haar hand.

Kostas Pasvantis – Amsterdam
Verantwoordelijk voor de architektuur-fotografie en lid van het katalogus team.

Giotto Stoppino – Milan
ltalian designer of whom especially the extremely sensitive lines stand out.

Ton Limburg – Blokker
The man who gave the graphic form to the catalog with a lot of imagination.

Hermien Sneyders de Vogel – Utrecht
Goldsmith. The smile in many designs is her own.

Kostas Pasvantis – Amsterdam
Responsible for architectural photography and member of the catalog team.

[the_ad id=”21516″]
Wandlichten – Wall lamps

Raak Catalogue 11, 1978 - Wandlichten - Wall lamps

Wandlichten – Wall lamps

Raak Catalogue 11, 1978 - Wandlichten - Wall lamps