Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Hala Light Catalogue 1959 – Page 1
Original language: Dutch

Hala Licht Catalogus 1959

Catalogus

werk­lampen
bureau­lampen
hang­lampen
schemer­lampen
wand­lampen

Catalogue

work light
desk light
pendant light
lampshade light
wall lamp

Nederlandse   Lampenfabriek    n.v.,   Zeist

Dutch Lamp Factory (limited company) Zeist

Hala Licht Catalogus 1959

Meer dan 30 jaren hebben wij ons gespecialiseerd op de fabricage van technische en moderne binnenhuis­verlichting. Wij bieden U hierbij onze nieuwe prijscourant aan, die het U gemakkelijk zal maken Uw cliënten een juiste keuze te laten doen uit onze grote sortering Hala­lampen.
Speciale uitvoeringen worden, voorzover het in onze fabricage mogelijk is door ons uitgevoerd. Bij aanvragen steeds werktekening en duidelijke omschrijving voegen.

Over 30 years we have specialized in the manufacture of technical and modern interior lighting. We provide herewith our new price list, which it will make you easy to let your clients do the right choice from our large range Hala-lamps.
Special versions, as far as it is possible in our manufacturing, will carried out by us . When applying always include a working drawing and a clear definition.

Hala Licht Catalogus 1959 3

17  moderne kleuren
 1. steenrood
 2. hardgeel
 3. lichgrijs
 4. reseda
 5. donkergrijs
 6. donkerreseda
 7. crême
 8. lichtblauw
 9. olijfgroen
 10. brons
 11. gebroken wit
 12. strogeel
 13. donkerblauw
 14. mahonie
 15. rood
 16. zwart
 17. wit
17 modern colors

1 stone red, 2 hard yellow, 3 light grey, 4 light green, 5 dark grey, 6 dark green, 7 cream, 8 light blue, 9 olive green, 10 bronze, 11 broken white, 12 straw-coloured, 13 dark blue, 14 mahogany

De  kleuren  zijn  op het  metaal  dieper  van  tint  dan hier  weergegeven.
The colors on the metal are a deeper color than shown here.

Hala Licht Catalogus 1959 4

Hala­-lampen kunnen in deze grote kleurensortering besteld worden en wij verzoeken kleur en nummer op te geven.

Hala lamps can be ordered in this great color gradings and we ask you to specify color and number.

Leveringsvoorwaarden   

Hierbij gaat tevens een prijslijstje, waarop in volgorde de lampen met nummers genoemd worden. De Hala­lampen worden geleverd zonder gloeilampen, doch geheel gemonteerd met 2 meter snoer en steker.
Van de aangegeven maten, gewichten en uitvoeringen kan zo nodig, zonder enige verplichting onzerzijds, afgeweken worden.
Alle goederen, ook die welke franco gezonden worden, worden verstuurd voor rekening en risico van de koper. Retourzendingen dienen franco te geschieden en vooraf aan ons geadviseerd te worden.

Terms of delivery

Herewith is also a price list, which lists the lamps with numbers in sequence. The Halalampen will be delivered without light bulbs, but fully fitted with 2 meter cable and plug. From the indicated dimensions, weights and designs, if necessary, without any obligation on our part, can be waived. All goods, including those prepaid sent, are sent at the expense and risk of the buyer. Returns must be made free and to be advised in advance to us.

[the_ad id=”72386″]
Hala Ukkie & Pinocchio Table or Desk Lamp

Hala Licht Catalogus 1959

Ukkie

Ukkie 1 met klem. Ukkie 11 met voet. Flexibele slang 30 cm, gepoederde vernis. Reflector 8 cm diam. 12 cm diep. Gemonteerd met mignon lamphouder. Geschikt voor lamp van 40 watt.

Ukkie 1 with pinch clamp. Ukkie 11 with a round base. Flexible tube 30 cm, powdered varnish. Reflector 8 cm diam. 12 cm deep. Mounted with little lamp holder. Suitable for lamp of 40 watts.

geschikt voor elk doel – suitable for any purpose

Modern Pendant Lamp – Small Wall Lamp with possibility’s.

Hala Licht Catalogus 1959

Moderne Hanglamp pendel met verstelbare zolderplaat 40 cm lang. Naar wens kan de pendel langer of korter worden geleverd. Geheel gemonteerd met ophang-beugel in kleuren leverbaar. Ronde kap, voor 5 reflectoren 58 cm diameter. Ronde kap, voor 3 reflectoren. 55 cm diameter. Ronde kap, 55 cm diep. 1 reflector 14 cm diep, 12 cm diameter.

Modern Pendant Lamp Suspension with adjustable ceiling plate 40 cm long. On request the shuttle can be delivered longer or shorter. Fully assembled with mounting bracket in colours. Round cap, 5 reflectors 58 cm in diameter. Round hood, three reflectors. 55 cm diameter. Round cap, 55 cm deep. 1 reflector 14 cm deep, 12 cm diameter.

Wandlampje met mogelijkheden – dubbel wandlampje met kogelscharnier. Reflector diameter 12 cm, diep 14 cm. Flexibele slang 12 cm lang. Drukschakelaar in de reflector, ook leverbaar met 1 reflector.

Small Wall Lamp with possibilities – double wall lamp with ball joint. Reflector diameter 12 cm, 14 cm deep. Flexible hose 12 cm long. Pressure switch in the reflector, also available with 1 reflector.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 3 Wandlamp Gebogen messing arm, 54 cm. Kan aan wandrozet hoger en lager gesteld worden en is tevens draaibaar. Reflector 14.5 cm diameter, diep 17 cm, geheel geperforeerd. Wandrozet 15 cm diameter.

Hala 3 Wall Lamp Curved brass arm, 54 cm. Can be placed on wall plate and adjustable in hight and is also rotatable. Reflector 14.5 cm diameter, 17 cm deep, entirely perforated. Wall plate 15 cm in diameter.

Hala 16 Klemlamp Stang 19 cm lang; reflector 15 cm diameter; edisonfitting met schakelaar; verstelbaar aan klem en reflector; hangt, klemt en staat overal.

Hala 16 Clamp Lamp Rod 19 cm long; reflector 15 cm diameter; Edison socket with switch; adjustable at clamp and reflector; hangs, clamps and stands everywhere.

Hala 9 Klemlamp Scharnier aan voet en reflector. Reflector 14 cm diameter, 16 cm diep. Voetplaat 17 cm diameter. Stang gepolijst vernikkeld. Reflector en voet in verschillende kleuren. Gehele hoogte 40 cm.

Hala 9 Clamp Lamp Hinge with foot and reflector. Reflector 14 cm diameter, 16 cm deep. Base plate 17 cm in diameter. Rod polished nickel. Reflector and base in different colours. Entire height 40 cm.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 98 Bureaulamp Scharnier aan voet en reflector. Reflector 14 cm diameter, 16 cm diep. Voetplaat 17 cm diameter; stang gepolijst vernikkeld; reflector en voet in verschillende kleuren. Gehele hoogte 40 cm.

Hala 98 Desk Lamp Hinge connected with foot and reflector. Reflector 14 cm diameter, 16 cm deep. Base plate 17 cm in diameter; polished nickel-plated rod; reflector and base in different colours. Entire height 40 cm.

Hala 96 Bureaulamp Met kogelscharnier aan de voet, blijft in elke stand staan. Draai- en kiepscharnier aan reflector. Reflector 15 cm diameter, 15 cm diep. Voet 19 cm. Stang gepolijst vernikkeld, 36 cm lang.

Hala 96 Desk Lamp With ball joint at the base, remains in any position. Swivel and tilt joint to reflector. Reflector 15 cm diameter, 15 cm deep. Foot 19 cm. Rod polished nickel-plated, 36 cm long.

Hala 13 Bureaulamp Reflector en voet leverbaar in verschillende kleuren. Gehele hoogte 46 cm. Flexibele slang vernikkeld 25 cm. reflector 11 cm diameter, 14.5 cm diep.

Hala 13 Desk Lamp Reflector and foot available in various colours. Entire height 46 cm. Flexible tube nickel –plated: 25 cm. Reflector 11 cm diameter, 14.5 cm deep.

[the_ad id=”72386″]

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 97 Bureaulamp
Fraaie tafellamp, met zware scharnierbeweging aan voet en reflector; reflector 17,5 cm diameter, diepte 17 cm, voetplaat 19 cm diameter. Stang vernikkeld; reflector en voetplaat gelakt. Drukschakelaar in de voet. Hoogte 48 cm, gewicht 2,1 kg.

Hala 97 Desk Lamp
Beautiful table lamp, with heavy pivoting motion to foot and reflector; Reflector 17.5 cm diameter, depth 17 cm, base 19 cm diameter. Nickel-plated rod; reflector and footplate lacquered. Pressure switch in the foot. Height 48 cm, weight 2.1 kg.

Hala 32 Bureaulamp
Scharnierbeweging aan buis en reflector. Gemakkelijk naar elke richting verstelbaar. Arm met klem en stang gepolijst vernikkeld. Reflector en voet in verschillende kleuren. Stang 30 cm hoog. Arm 45 cm. Gewicht 2,9 kg.

Hala 32 Desk Lamp
Hinge movement on tube and reflector. Easily adjustable in every direction. Arm clamp rod and polished nickel-plated. Reflector and base in different colours. Rod 30 cm high. Arm 45 cm. Weight 2.9 kg.

Hala 60
Flexibele slang 25 cm lang; reflector 14 cm diep, 12 cm diameter. voet 13 cm diameter. Leverbaar in verschillende kleuren.

Hala 60
Flexible tube 25 cm long; reflector 14 cm deep, 12 cm diameter. foot 13 cm diameter. Available in different colours.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 99 Bureaulamp
Scharnier aan reflector en voet. Vernikkelde stang 45 cm. Ronde voet 17 cm diameter. Reflector 15 cm diep en 16,5 cm diameter. Gewicht 2,5 kg.

Hala 99 Desk Lamp
Hinge on reflector and foot. Nickel-plated rod 45 cm. Round foot 17 cm diameter. Reflector 15 cm deep and 16.5 cm in diameter. Weight 2.5 kg.

Hala 144 Burealamp
Kap 10 cm diep en 30 cm diameter. Stang gepolijst vernikkeld.
Kap kan door speciaal scharnier in elke richting gesteld worden, stang voor- en achterwaarts verstelbaar. Gewicht 3 kg; uitvoering: of kap en voetplaat in kleuren of geheel messing gebruineerd.

Hala 144 Desk Lamp
Hood 10 cm deep and 30 cm diameter. Rod polished nickel-plated metal.
Hood can move in any direction by special hinge, rod back and forth adjustable. Weight 3 kg; execution: or cover and base plate in colours or entirely brass patinated.

Hala 15 Bureaulamp
Flexibele slang 25 cm. Stang 15 cm. Reflector 14 cm diameter.16 cm diep. Voetplaat 17 cm diameter. Stang en slang gepolijst vernikkeld. Reflector en voetplaat in kleuren gemoffeld. Draaischakelaar in de reflector.

Hala 15 Desk Lamp
Flexible tube 25 cm. Rod 15 cm. Reflector 14 cm diameter. 16 cm deep. Base plate 17 cm diameter. Rod and hose polished nickel-plated. Reflector and base coated in colours. Rotary switch in the reflector.