Vintage Info – All About Vintage Lighting

Amsterdam

Raak Night Club Pendant Chandelier

Raak Wall Lamp

Raak Fuga Wall Lamp

Raak Serpent Desk Lamp

1960s Caged Glass & Copper Pendant Lamps

Raak Opal Glass Pendant Lamp

Raak Lantern Pendant Lamp

Polam Stainless Steel Wall Lamp

Raak ‘Sterreregen’ Wall Lamp

Raak Catalogue 9 – page 6

Raak Catalogue 9 – page 30